No Image

Số người trực tuyến

No Image
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PDF In E-mail
27/07/2007
                                              Người soạn: Th.s.Nguyễn Thị Thu Hương
1. Tên học phần : HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
2. Số đơn vị học trình: 4 đvht
3. Trình độ : sinh viên năm thứ 4 chuyên ngành Công nghệ thông tin
4. Điều kiện tiên quyết :
Nắm được một số kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu
5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Giới thiệu các tính năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông qua một hệ cụ thể (Access) và cách thức nhúng các đối tượng cơ sở dữ liệu vào một ngôn ngữ lập trình (Visual Basic)
6. Tài liệu học tập:
          Sách giáo trình
          Sách tham khảo
·         Ms Access 2000 - Lập trình ứng dụng CSDL . Nguyễn Đình Tê .NXB Giáo dục - 2000
·         Visual Basic 6.0 Lập trình ứng dụng CSDL. Nguyễn Thị Ngọc Mai. NXB Giáo dục – 2000
·         Lập trình CSDL bằng Visual Basic - Tự học trong 21 ngày .Nguyễn Đình Tê. NXB Giáo dục – 2000
·         Visual Basic 6.0 . Programer's Guide .Microsoft .1997
·         Access 2000. Developer's Guide . Microsoft. 1999
·         Access 97 Expert Solution.Stan Leszynki .QUE.1998.
7. Mục tiêu của học phần :
Sinh viên hiểu rõ hoạt động và cách thức quản lý dữ liệu của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Ngoài việc xây dựng được các chương trình quản lý , còn hiểu biết và truy nhập được vào lược đồ cơ sở dữ liệu
8. Nội dung chi tiết của học phần:
CHƯƠNG I :  GIỚI THIỆU HQTCSDL ACCESS
I.1. Các tính năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu
I.2. Quá trình phát triển công cụ Access
I.3. Cách tổ chức một cơ sở dữ liệu trong Access
I.4. Hệ thống menu chính của Access
I.5. Công cụ Wizard và Builder
CHƯƠNG II : TẠO LẬP CSDL
II.1. Thiết kế bảng cho cơ sở dữ liệu
II.1.1. Tạo bảng
II.1.2. Kiểm soát dữ liệu nhập vào bảng
II.1.2. Các cách thức kết nối bảng
II.1.3. Toàn vẹn tham chiếu
II.2 Tạo truy vấn bằng ngôn ngữ QBE
II.2.1. Truy vấn chọn
II.2.2. Các loại truy vấn hành động (bổ sung, loại bỏ, thay đổi)
II.2.3. Truy vấn Crosstab
II.3. Tạo truy vấn bằng ngôn ngữ SQL
II.3.1. Chuẩn SQL và phiên bản jet – SQL trong Access
II.3.2. Minh hoạ một số mẫu truy vấn bằng ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, truy vấn dữ liệu và thao tác dữ liệu SQL
CHƯƠNG III : THIẾT KẾ BIỂU MẪU VÀ BÁO CÁO
III.1. Giới thiệu công cụ Form Wizard và Control Wizard 
III.2. Thiết kế các điều khiển trên biểu mẫu
III.2.1. Đánh dấu và căn chỉnh các điều khiển
III.2.2. Hộp văn bản
III.2.3. Ảnh
III.2.4. Hộp kiểm tra, nút lựa chọn , nút bật tắt
III.2.5. Nhóm lựa chọn
III.2.6. Hộp liệt kê và hộp kết hợp
III.2.7. Nút lệnh
III.3. Các thuộc tính chung của biểu mẫu
III.3. Biểu mẫu liên quan đến nhiều bảng : Biểu mẫu chính – phụ
III.3.1. Biểu mẫu chính-phụ độc lập
III.3.2. Biểu mẫu chính-phụ phụ thuộc
III.4. Thiết kế các loại báo cáo thông dụng
III.4.1. Vị trí của các điều khiển
III.4.2. Báo cáo dạng văn bản và dạng nhãn
III.4.3. Báo cáo dạng bảng
III.4.4. Báo cáo thống kê
III.5. Sắp xếp và phân nhóm trên báo cáo
CHƯƠNG IV : LẬP TRÌNH TRÊN ACCESS
IV.1. Lập trình đơn giản bằng Macro
IV.1.1. Khái niệm Macro
IV.1.1. Các hành động dùng trong Macro
IV.1.1. Ứng dụng của Macro
IV.1.2. Đóng gói một ứng dụng Access.
IV.2. Giới thiệu ngôn ngữ VBA (Visual Basic For Application) và phương       pháp lập trình hướng sự kiện
IV.2.1. Khái niệm sự kiện
IV.2.2. Giới thiệu một số sự kiện thường được xử lý trên biểu mẫu và báo cáo
IV.2.3. Cấu trúc của các module
IV.2.4. Cấu trúc của thủ tục và hàm
IV.2.5. Các quy định khi viết chương trình VBA
IV.2.6. Dịch và chạy chương trình
IV.2.7. Cách gọi chương trình con
IV.3. Các yếu tố cơ bản trong chương trình VBA
IV.3.1. Các kiểu dữ liệu dùng trong chương trình
IV.3.2. Khai báo biến
IV.3.3. Sử dụng hằng trong VBA
IV.3.4. Mảng trong VBA
IV.3.5. Các hàm mẫu
IV.3.6. Các hàm InputBox và MsgBox
IV.4. Các cấu trúc lập trình
IV.4.1. Các lệnh điều kiện : If, Select Case
IV.4.2. Các lệnh lặp : For, Do, While
IV.4.3. Lệnh Goto. Bẫy lỗi
IV.5. Các thao tác trên tệp
CHƯƠNG V : SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG TRONG VBA
V.1. Khái niệm đối tượng, tập hợp đối tượng
V.1.1. Các kiểu dữ liệu đối tượng
V.1.2. Tập hợp đối tượng
V.1.3. Cách biểu diễn các thành phần của đối tượng
V.2. Các đối tượng của Access
V.2.1. Đối tượng Docmd
V.2.2. Tập hợp đối tượng Forms
V.2.3. Tập hợp đối tượng Reports
V.3. Đối tượng dữ liệu DAO ( Data Access Object)
V.3.1. Tập hợp đối tượng Databases
V.3.2. Tập hợp đối tượng TableDefs
V.3.3. Tập hợp đối tượng QueryDefs
V.3.4. Tập hợp đối tượng Recordsets
V.3.5. Tập hợp đối tượng Errors
V.4. Đối tượng dữ liệu ADO ( ActiveX Data Object)
V.4.1. Thư viện ADODB
V.4.1.1. Tập hợp đối tượng Connections
V.4.1.2.Tập hợp đối tượng Recordsets
V.4.1.4. Tập hợp đối tượng Commands
                                V.4.2. Thư viện ADOX
                V.4.2.1. Đối tượng Catalog
                V.4.2.2. Tập hợp đối tượng Tables
                V.4.2.3. Tập hợp đối tượng Views
V.4.2.4. Làm việc với cơ sở dữ liệu nhiều người dùng
V.4.2.5. Phân quyền sử dụng cơ sở dữ liệu
                                V.4.3. Thư viện JRO và việc quản lý các bản sao của cơ sở dữ liệu
V.5 Đối tượng của MsOffice : tập hợp đối tượng CommandBars
CHƯƠNG VI : SỬ DỤNG CSDL ACCESS TRONG VISUAL BASIC
VI.1. Giới thiệu ngôn ngữ Visual Basic
VI.1.1. So sánh các công cụ Access và Visual Basic trong bài toán quản lý
VI.1.2. Các thành phần của một dự án ( project)
VI.1.3. Menu chính của Visual Basic
VI.1.4. Biểu diễn đối tượng trong Visual Basic
VI.2. Tạo giao diện cho chương trình Visual Basic
VI.2.1. Form SDI và MDI
VI.2.2. Menu
VI.2.3. Thanh công cụ
VI.4. Truy cập dữ liệu bằng chương trình
VI.4.1. Sử dụng đối tượng DAO
VI.4.1. Sử dụng đối tượng ADO
VI.5. Truy cập dữ liệu bằng các điều khiển
VI.5.1. Điều khiển Data
VI.5.2. Điều khiển Adodc
VI.5.3. Môi trường dữ liệu (Data Environment)
VI.6. Các điều khiển ràng buộc dữ liệu
VI.6.1. Hộp văn bản
VI.6.2. Hộp liệt kê và hộp kết hợp
VI.6.3. Các điều khiển lưới
                VI.6.Tạo báo cáo trong Visual Basic
                                VI.6.1. Công cụ Data Report
                        VI.6.2. Công cụ Crystal Report
Chú ý: Mục V.4.2 và V.4.3. giảng viên có thể không trình bày nếu không đủ thời gian.
Cập nhật ( 04/10/2007 )
 
Tiếp >
No Image
No Image No Image No Image
Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo Tài năng - Đại học Bách Khoa Hà nội