No Image

Số người trực tuyến

No Image
Phân tích và thiết kế hệ thống PDF In E-mail
27/07/2007
Người soạn       : PGS TS Nguyễn Văn Ba
1.Tên học phần: Phân tích và Thiết kế hệ thống thông tin quản lý
2. Số đơn vị học trình: 5
3. Trình độ: cho sinh viên năm thứ 4
4. Điều kiện tiên quyết: 
học sinh đã học môn “Nhập môn Cơ sở dữ liệu”
5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Khảo sát hiện trạng- phân tích yêu cầu; Phân tích hệ thống về chức năng, Phân tích hệ thống về dữ liệu; Thiết kế hệ thống tổng thể và thiết kế chi tiết hệ thống.
6. Tài liệu học tập:
      Sách giáo trình:
        “Phân tích và thiết kế hệ thông tin quản lý” - PGS TS Nguyễn Văn Ba – Khoa CNTT
      Sách tham khảo        
* Nguyễn văn Ba, Phân tích và Thiết kế Hệ thống Thông tin, NXB Đại học Quốc gia Hà nội, 2003.
* Đào Kiến Quốc, Giáo trình Phân tích và Thiết kế Hệ thống Thông tin, Đại học Quốc gia Hà nội, 2000.
* Trần thành Trai, Phân tích và Thiết kế Hệ thông Thông tin Quản lý, NXB Thống Kê, Hà nội 1996.
* Nguyễn Văn Vỵ, Phân tích và Thiết kế các Hệ thống Thông tin Hiện đại, NXB Thống kê, Hà nội 2002.
*Smart C., Sims R., Phân tích, Thiết kế, Cài đặt Hệ thống Thông tin Quản lý, Viện Tin học, Hà nội 1990.
7. Mục tiêu của học phần:
 học sinh có khả năng nắm bắt vận dụng kỹ thuật căn bản về xây dựng một hệ thông tin quản lý
8. Nội dung chi tiết của học phần:
CHƯƠNGI. TÌM HIỂU CÁC YÊU CẦU                                                                          
I.1. Đại cương về hệ thống thông tin                                                                               
I.1.1. Thông tin dùng trong các doanh nghiệp                                                    
I.1.2. Hệ thống thông tin và hai thành phần cơ bản của nó                             
I.1.3. Xử lý thông tin bằng máy tính                                                                                      
a.       Các mức độ sử dụng máy tính                                                                                      
b.       Các phương thức xử lý thông tin bằng máy tính                                     
I.1.4. Các phương pháp phát triển HTTT                                                                            
a.             Mô hình                                                                                                                                            
b.             Tiến trình                                                                                                                                         
I.2 Khảo sát và đánh giá hiện trạng                                                                
I.2.1. Mục đích và yêu cầu khảo sát hiện trạng                                                  
a.       Điều tra nghiên cứu hệ thống cũ                                
      b. Yêu cầu của cuộc điều tra                                                                                 
I.2.2. Các nguồn điều tra                                                                                                         
I.2.3. Các phương pháp điều tra                                                                                            
a.       Nghiên cứu tài liệu viết                                                                                        
b.       Phọng vấn (khảo sát bằng lời)                                                                           
c.        Quan sát (khảo sát bằng mắt)                                                                             
I.2.4. Phân loại và biên tập các thông tin điều tra                                                             
I.2.5. Phê phán hiện trạng                                                                                                       
a.        Sự thiếu, vắng                                                                                                       
b.       Kém hiệu lực                                                                                                                           
c.        Tốn kém                                                                                                                    
I.3. Xác lập và khởi đầu dự án                                                                                          
I.3.1. Xác định phạm vi và các hạn chế đối với dự án                                       
a.       Phạm vi                                                                                                                    
b.       Hạn chế                                                                                                                                    
I.3.2. Xác định mục tiêu và ưu tiên cho dự án                                                     
a.       Mục tiêu                                                                                                                   
b.       Ưu tiên                                                                                                                                     
I.3.3. Phác hoạ giải pháp và cân nhắc tính khả thi                                                           
a.       Sự cần thiết phải đưa ra giải pháp thô                                                             
b.       Yêu cầu của một giải pháp thô                                                                            
c.        Cân nhắc tính khả thi                                                                                                           
I.3.4. Lập kế hoạch triển khai dự án                                                                                     
a.       Dự trù thiết bị và kinh phí                                                                                    
b.       Dự trù về nhân lực 
c.        Vạch tiến độ cho dự án                                                                                                         
CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH HỆ THờNG VỀ CHỨC NĂNG                        
II.1. Các mô hình và phương tiện diễn tả chức năng                                    
II.1.1. Các mức độ diễn tả chức năng                                                                   
a. Diễn tả vật lý và diễn tả lôgíc                                                                                 
b. Diễn tả đại thể và diễn tả chi tiết                                                                           
II.1.2. Các biểu đồ phân cấp chức năng (BPC)                                                  
II.1.3. Biểu đồ luồng dữ liệu (BLD)                                                                                       
II.1.4. Các phương tiện đặc tả chức năng                                                            
              a. Đặc tả chức năng                                                                                                     
              b. Bảng quyết định                                                                                                 
              c. Cây quyết định                                                                                   
              d. Sơ đồ khối                                                                                                                           
              e. Ngôn ngữ cấu trúc hoá                                                                     
II.2. Phương pháp phân tích có cấu trúc                                                                        
II.2.1. Kỹ thuật phân mức           
             a. Phân mức với BPC         
             b. Phân mức với BLD                                                                                 
II.2.2. Kỹ thuật chuyển đổi từ BLD vật lý sang BLD lôgíc               
II.2.3. Kỹ thuật chuyển đổi từ BLD hệ thống cũ sang BLD hệ thống mới                     
CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ DỮ LIỆU                                 
III.1. Lập lược đồ dữ liệu với mô hình thực thể/ liên kết                             
III.1.1. Các khái niệm của mô hình thực thể/ liên kết                                        
           a. Thực thể                                                                                                                                                                   
           b. Thuộc tính
           c. Liên kết                                                                                                                   
III.1.2. Biểu diễn đồ hoạ của các kiểu thực thể và kiểu liên kết                     
           a. Biểu diễn của kiểu thực thể                                                                             
           b. Biểu diễn của kiểu liên kết                                                                                              
III.1.3. Biểu diễn bảng của kiểu thực thể/ liên kết                                                             
III.1.4. Phương pháp lập lược đồ dữ liệu theo mô hình thực thể/ liên kết hạn chế 
a. Yêu cầu                                                                                
b. Phát hiện các kiểu thực thể                                                                             
c. Phát hiện và diễn tả các kiểu liên kết                                                           
d. Phát hiện các kiểu thuộc tính                                                                         
III.2. Lập lược đồ dữ liệu với mô hình quan hệ                                                              
III.2.1. Các định nghĩa cơ bản                                                                                
a. Quan hệ                                                                                                                               
b. Các thuộc tính                                                                                                    
c. Lược đồ quan hệ                                                                                                 
d. Đối sánh quan hệ với kiểu thực thể hay kiểu liên kết                
III.2.2. Phụ thuộc hàm                                                                                                                              
a.Định nghĩa phụ thuộc hàm                                                                                               
b. Phụ thuộc hàm sơ đẳng và phụ thuộc hàm trực tiếp                  
c. Tính chất của các PTH                                                                                      
III.2.3. Các dạng chuẩn của các quan hệ                                                                             
                   a. Khuyết tật của các lược đồ quan hệ                                                   
                          b. Định nghĩa các dạng chuẩn                                                                   
                          c. Chuẩn hoá                                                                                                                  
III.2.4. Phương pháp lập lược đồ dữ liệu theo mô hình quan hệ    
CHƯƠNG IV. THIẾT KẾ HỆ THỐNG                                                            
IV.1. Thiết kế tổng thể                                                                                                                      
IV.1.1. Mục đích                                                                                                        
IV.1.2. Phân tích hệ thống thành các hệ thống con                                           
a)      Tiêu chuẩn chất lượng của sự chia cắt hệ thống                                             
b)      Các căn cứ để thực hiện sự chia cắt hệ thống                                  
IV.1.3 Phân định phần thực hiện thủ công và phần thực hiện bằng máy tính
a)      Với mỗi chức năng                                                                                                 
b)      Với mỗi kho dữ liệu                                                                                                               
IV.2. Thiết kế các giao diện                                                                                                              
IV.2.1. Mục đích                                                                                                        
IV.2.2. Thiết kế các biểu mẫu và tài liệu in                                                                         
a)      Các loại biểu mẫu và tài liệu in                                                                          
b)      Yêu cầu về thiết kế                                                                                                 
c)       Cách trình bầy                                                                                                        
IV.2.3. Thiết kế các màn hình và đơn chọn                                                                          
a)      Mục đích sử dụng màn hình (cùng với bàn phím và chuột)          
b)      Yêu cầu về thiết kế                                                                                                 
c)       Các hình thức đối thoại                                                                                        
d)      Trình tự thiết kế                                                                                                      
e)        Mấy lời khuyên                                                                                                      
IV.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu                                                                                                              
IV.3.1. Mục đích                                                                                                                        
IV.3.2. Yêu cầu thiết kế                                                                                             
IV.3.3. Thành lập lược đồ lôgíc                                                                                             
a)      Lược đồ lôgíc                                                                                                          
b)      Đưa thêm các thuộc tính tình thế                                                        
c)       Nghiên cứu các yêu cầu truy nhập                                                                     
d)      Chia cắt lại các kiểu bản ghi                                                                                              
IV.3.4. Thành lập lược đồ vật lý                                                                                             
IV.4. Thiết kế chương trình                                                                                                             
IV.4.1. Mục đích                                                                                                                        
IV.4.2.Yêu cầu thiết kế                                                                                                                              
IV.4.3.Lược đồ cấu trúc (LCT)                                                                                               
IV.4.4.Cách chuyển đổi BLD thành LCT                                                                             
a)      Triển khai trên xuống                                                                                                           
b)      Triển khai hướng theo chế biến                                                                          
c)       Triển khai hướng theo giao dịch                                                                        
IV.4.5. Chất lượng của LCT                                                                                                    
a)      Sự tương liên                                                                                                                           
b)      Sự cố kết                                                                                                                  
c)       Hình thái                                                                                                                  
IV.4.6. Đặc tả các mô đun                                                                                                        
IV.4.7. Cài đặt trên xuống và tăng trưởng                                                                           
a)      Trật tự cài đặt trên xuống                                                                                    
b)      Lập trình với các cuống                                                                        
Cập nhật ( 05/10/2007 )
 
< Trước   Tiếp >
No Image
No Image No Image No Image
Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo Tài năng - Đại học Bách Khoa Hà nội